Klauzula

1.variants

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiek nodots galīgai izšķiršanai Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, strīdu izskatot vienam šķīrējtiesnesim latviešu valodā, Rīgā.

2.variants

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek nodots galīgai izšķiršanai Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, strīdu izskatot vienam šķīrējtiesnesim latviešu valodā, Rīgā. Puses vienojas par strīda izšķiršanu Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā rakstveida procesā, pamatojoties tikai uz iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem. Ja atbildētājs šķīrējtiesas procesā neiesniedz atsauksmi uz prasību, tad atsauksmes neiesniegšana tiek uzskatīta par prasības atzīšanu.

Klauzula angļu valodā

The present contract and its Appendixes shall be governed by and construed in accordance with the laws of Latvia. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or the breach, termination or invalidity thereof shall be finally settled by the Riga Commercial disputes Arbitration. The number of arbitrators shall be one. The arbitration proceedings shall take place in Riga, where the award shall be made.

Piezīmes

1. Šeit ievietotajām klauzulām ir tikai ieteikuma raksturs.

2. Puses, slēdzot šķīrējtiesas līgumu, pašas nosaka kādā redakcijā ir izsakāma klauzula un kādi noteikumi tajā ir ietverami.

3. Jebkurā klauzulā šķīrējtiesas nosaukums ir jānorāda precīzi kā tas minēts iepriekšējos klauzulas piemēros.