Šķīrējtiesas procesa maksas

 

Prasības summa

EUR

Tiesvedības maksa

EUR

Šķīrējtiesnešu Honorārs

(katram šķīrējtiesnesim)

Līdz 1.500

EUR 300 + 10% no prasības summas

EUR 300

No 1.500 līdz 10.000

EUR 500 + 5% no prasības summas

EUR 500

No 10.000 līdz 30.000

EUR 1 000 + 5% no prasības summas

EUR 1 000

No 30.000 līdz 150.000

EUR 2 500 + 5% no prasības summas

EUR 1 500

No 150.000 līdz 800.000

EUR 10 000 + 5% no prasības summas

EUR 3 000

Virs 800 000

EUR 40 000 + 0,3% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 800.000

EUR 5 000

 NEMANTISKAS prasības  EUR 3 000  EUR 1 500

 

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 500 EUR apmērā.
Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
Atlīdzība par dokumentu kopēšanu – 0,50 EUR par 1 lappusi.

 

Konta Nr. LV04RIKO0002013252396
Nosaukums: AS DNB banka
Kods: RIKO LV 2X