Šķīrējtiesas procesa maksas


Papildus aprēķinātajai tiesvedības maksai un šķīrējtiesnešu honorāram jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis 21 %.

Prasības summa

EUR

Tiesvedības maksa

EUR

Šķīrējtiesnešu Honorārs

(katram šķīrējtiesnesim)

Līdz 1.500

EUR 100 + 10% no prasības summas

EUR 150

No 1.500 līdz 10.000

EUR 250 + 2,5% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 1500

EUR 250

No 10.000 līdz 30.000

EUR 465,5 + 1,6% no prasības summas, kas pārsniedz  EUR 10000

EUR 350

No 30.000 līdz 150.000

EUR 785.5 + 1% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 30000

EUR 700

No 150.000 līdz 800.000

EUR 1985,50 + 0,5% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 150.000

EUR 1000

No 800.000 līdz 1.500.000

EUR 5235,50 + 0,3% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 800.000

EUR 1500

Virs 1.500.000

EUR 7335,50 + 0,1% no prasības summas, kas pārsniedz EUR 1.500.000

EUR 2200

NEMANTISKAS prasības

EUR 500

EUR 500

 

Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 200 EUR apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 60 EUR stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus.
Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
Atlīdzība par dokumentu kopēšanu – 0,30 EUR par 1 lappusi.

 

Konta Nr. LV04RIKO0002013252396
Nosaukums: AS DNB banka
Kods: RIKO LV 2X