Reglaments

Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa

_____________________________________________________________________

Brīvības gatve 209-2A, Rīga, LV-1039, Latvija

Reģ. Nr. 40003758338

tālr. 66075115, www.rkss.lv, info@rkss.lv

 

 

Reglaments

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Reglamentā ir noteikta strīdu izšķiršanas kārtība Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesā.

1.2. Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas dibinātājs ir biedrība “Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa”.

 

1.3. Šķīrējtiesas nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Riga Commercial disputes Arbitration”.

 

Šķīrējtiesas nosaukuma tulkojums krievu valodā ir “Рижский трeтейский суд коммерческих споров”.

 

1.4. Šķīrējtiesas priekšsēdētājs ir biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājs.

 

1.5. Šķīrējtiesnešu sarakstu sastāda un apliecina biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājs.

 

1.6. Pirms iekļaušanas šķīrējtiesnešu sarakstā biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājs pārbauda attiecīgā pretendenta atbilstību likuma prasībām.

 

Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pieprasīt no pretendenta ziņas un dokumentus, kuri apliecina pretendenta atbilstību likumā noteiktajām šķīrējtiesneša prasībām.

Ja pretendents atbilst likuma prasībām, tad biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājs lemj par viņa iekļaušanu šķīrējtiesnešu sarakstā.

Ja pretendents neatbilst likumā noteiktajām prasībām, tad biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājs atsaka iekļaut pretendentu šķīrējtiesnešu sarakstā. Šis lēmums nav pārsūdzams.

Pretendentam pēc trūkumu novēršanas ir tiesības atkārtoti lūgt viņu iekļaut šķīrējtiesnešu sarakstā.

1.7.Biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” valdes priekšsēdētājam ir tiesības izslēgt šķīrējtiesnesi no šķīrējtiesnešu saraksta.

1.8. Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas interneta mājaslapas adrese ir www.rkss.lv.

 

2 .    Šķīrējtiesnešu iecelšanas un pilnvaru izbeigšanas kārtība

 

2.1.Puses var rakstveidā vienoties par vienu vai vairākiem šķīrējtiesnešiem konkrēta strīda izšķiršanai. Šķīrējtienesi puses var izvēlēties no šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksta. Šajā gadījumā par šķīrējtiesnešiem šķīrējtiesas priekšsēdētājs ieceļ pušu izvēlētos šķīrējtiesnešus.

 

2.2.Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesnesi vai šķīrējtiesnešiem, tos ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

 

2.3.Šķīrējtiesneša pilnvaras izbeidzas brīdī, kad puses šķīrējtiesai iesniedz rakstveida vienošanos par šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu pilnvaru izbeigšanu.

 

2.4.Ja puses izbeidz šķīrējtiesneša pilnvaras vai tās izbeidzas saskaņā ar likuma noteikumiem, šķīrējtiesas priekšsēdētājs ieceļ jaunu šķīrējtiesnesi saskaņā ar šo reglamentu.

 

2.5.Šķīrējtiesas priekšsēdētājs var norīkot šķīrējtienesi jautājumu izlemšanai par prasības pieteikuma pieņemšanu, lietas ierosināšanu, šķīrējtiesnešu iecelšanu un citu procesuālo jautājumu izlemšanu līdz šķīrējtiesas sastāva iecelšanai attiecīgajā lietā vai uz noteiktu laiku visās šķīrējtiesas lietās. Šķīrējtiesas priekšsēdētājs var jebkurā laikā atcelt šo lēmumu.

 

2.6. Ja šķīrējtiesnesis sevi ir atstatījis, pusēm ir tiesības rakstveidā vienoties par cita šķīrējtiesneša iecelšanu no šķīrējtiesnešu saraksta. Ja puses nav vienojušās šķīrējtiesas priekšsēdētāja noteiktā termiņā, šķīrējtiesnesi ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

 

2.7.Ja šķīrējtiesneša pilnvaras izbeidzas pirms strīda izšķiršanas, viņš nekavējoties nodod neizšķirto lietu šķīrējtiesas priekšsēdētājam procesuālo darbību veikšanai.

 

2.8.Par sevis atstatīšanu šķīrējtiesnesis pieņem motivētu nolēmumu. Pēc nolēmuma pieņemšanas šķīrējtiesnesis lietu nekavējoties nodod šķīrējtiesas priekšsēdētājam.

 

2.9.Ja šķīrējtiesas sastāvs apmierina puses lūgumu par šķīrējtiesneša noraidīšanu, lietu nekavējoties nodod šķīrējtiesas priekšsēdētājam.

 

2.10.Ja šķīrējtiesnesis objektīvu apstākļu dēļ nevar izšķirt strīdu (piemēram, ilgstoša slimība, bezvēsts prombūtne) un nav pieņēmis lēmumu par sevis atstatīšanu, tad pēc cita šķīrējtiesas sastāva šķīrējtiesneša vai puses ierosinājuma, vai savas iniciatīvas šķīrējtiesas priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu par šķīrējtiesneša pilnvaru izbeigšanu. Jauna šķīrējtiesneša iecelšana notiek šai reglamentā noteiktā kārtībā.

 

2.11.Ja puses nav vienojušās par šķīrējtiesnešu skaitu, šķīrējtiesas sastāvā ir viens šķīrējtiesnesis.

 

3.    Šķīrējtiesas procesa un strīda izšķiršanas kārtība

 

3.1.Strīds šķīrējtiesā tiek izšķirts saskaņā ar Šķīrējtiesu likumu.

 

3.2.Līdz šķīrējtiesas sastāva iecelšanai visus procesuālos jautājumus izlemj šķīrējtiesas priekšsēdētājs, pēc sastāva iecelšanas – attiecīgais šķīrējtiesas sastāvs attiecīgajā lietā.

 

3.3.Pēc prasības pieteikuma saņemšanas šķīrējtiesas priekšsēdētājs lemj par prasības pieteikuma pieņemšanu, lietas ierosināšanu un šķīrējtiesnešu iecelšanu.

 

3.4.Ja prasības pieteikumam, vai tam pievienotajiem dokumentiem ir trūkumi vai nav samaksāti šķīrējtiesas procesa izdevumi, šķīrējtiesas priekšsēdētājs var atstāt prasības pieteikumu bez virzības, nosakot termiņu trūkumu novēršanai. Šis lēmums nav pārsūdzams. Puse var lūgt pārskatīt pieņemto lēmumu.

 

3.5.Šķīrējtiesas priekšsēdētāja un šķīrējtiesas sastāva pieņemtie nolēmumi nav pārsūdzami. Puse var lūgt priekšsēdētāju vai šķīrējtiesas sastāvu pārskatīt pieņemto nolēmumu, izņemot spriedumu un lēmumu par šķīrējtiesas procesa izbeigšanu. Šie nolēmumi nav pārskatāmi. Tajos var labot kļūdas Šķīrējtiesu likumā noteiktā kārtībā.

 

3.6.Puses var vienoties par strīda izšķiršanas vietu un valodu.

 

3.7.Ja puses nav vienojušās par strīda izšķiršanas vietu, strīds tiek izšķirts Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesas atrašanās vietā. Šķīrējtiesas sastāvs ar motivētu lēmumu var noteikt citu strīda izšķiršanas vietu, ja tas nepārkāpj likumā noteiktos šķīrējtiesas procesa principus.

 

3.8.Ja puses nav vienojušās par strīda izšķiršanas valodu, strīds tiek izšķirts latviešu valodā.

 

3.9.Ja puses vienojušās par strīda izšķiršanas valodu, nolēmumi tiek sagatavoti valodā, par kuru puses ir vienojušās.

 

3.10.Šķīrējtiesai ir tiesības atteikties izšķirt strīdu, ja tā nevar nodrošināt strīda izšķiršanu valodā, par kuru vienojušās puses.

 

3.11.Procesuālos termiņus, ievērojot šķīrējtiesu likumā noteikto, nosaka šķīrējtiesa.

 

3.12.Strīds tiek izšķirts cik vien ātri tas ir iespējams.

 

3.13.Pusei ir tiesības iepazīties ar lietas materiāliem ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikums ir iesniegts šķīrējtiesas darba laikā.

 

3.14.Šķīrējtiesas nolēmumi nosūtāmi pusēm trīs darbdienu laikā.

 

3.15.Pēc lietas izskatīšanas pabeigšanas šķīrējtiesas sastāvs 14 dienu laikā taisa spriedumu. Spriedumu taisa rakstveidā. Pēc sprieduma taisīšanas šķīrējtiesa to trīs darbdienu laikā nosūta pusēm.

 

3.16.Atbildētājam ir tiesības celt pretprasību līdz šķīrējtiesa ir uzsākusi strīda izšķiršanu pēc būtības. Pretprasību ceļ atbilstoši prasības celšanas vispārīgajiem noteikumiem. Jautājumu par pretprasības pieteikuma pieņemšanu lemj šķīrējtiesas sastāvs, kurš ir iecelts attiecīgā strīda izšķiršanai.

 

3.17.Strīda izskatīšanas kārtību nosaka šķīrējtiesas sastāvs, kurš ir iecelts attiecīgā strīda izšķiršanai.

 

3.18.Šķīrējtiesa var atlikt strīda izšķiršanu pēc puses lūguma vai savas iniciatīvas, ja ir objektīvi šķēršļi strīda izšķiršanai noteiktajā datumā rakstveida procesā vai attiecīgajā šķīrējtiesas sēdē mutvārdu procesā. Lēmumā norādāms atlikšanas iemesls. Atliekot strīda izšķiršanu, nosakāms jauns strīda izšķiršanas datums vai šķīrējtiesas sēdes laiks un, ja nepieciešams, procesuālo darbību vai pušu pienākumu izpildes laiks.

 

3.19.Šķīrējtiesas procesu var apturēt pēc puses motivēta rakstveida pieteikuma vai, ja jautājuma izlemšanai nepieciešams prejudiciāls nolēmums citā lietā. Šķīrējtiesa procesu atjauno pēc puses pieteikuma vai savas iniciatīvas.

 

3.20.Ja šķīrējtiesas sastāvā ir vairāki šķīrējtiesneši, viņi vienojas par sastāva priekšsēdētāju. Ja šķīrējtiesas priekšsēdētāja noteiktā termiņā vienošanās nav panākta, šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētāju ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

 

3.21.Šķīrējtiesas sastāva priekšsēdētājam ir tiesības vienpersoniski izlemt organizatoriskos jautājumus strīda izšķiršanai, kā arī citus jautājumus, neizlemjot strīdu pēc būtības, ja to viņam ir izticējuši pārējie šķīrējtiesneši.

 

3.22.Šķīrējtiesa dokumentus pusēm nosūta ar pasta komersanta starpniecību vai kurjeru. Šķīrējtiesa var sūtīt dokumentus uz puses norādīto elektronisko pastu, parakstot tos ar drošu elektronisko parakstu.

 

3.23.Šķīrējtiesa par šķīrējtiesas sēdēm, izņemot pirmo šķīrējtiesas sēdi, paziņo pusei mutiski, par ko puse parakstās lietas materiālos, uz elektronisko pastu, ar pasta komersanta starpniecību vai kurjeru.

 

4.    Parakstu un dokumentu apliecināšana

 

4.1.Šķīrējtiesnešu parakstus uz nolēmuma apliecina ar šķīrējtiesas zīmogu.

 

4.2.Rakstveida dokumentu atvasinājumus, kuri ir iesniegti vai uzrādīti šķīrējtiesai, apliecina attiecīgais šķīrējtiesas sastāvs vai šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

 

4.3.Elektronisko dokumentu izdrukas un verifikācijas rezultātus apliecina šķīrējtiesas priekšsēdētājs, šķīrējtiesas lietvedis vai attiecīgais šķīrējtiesas sastāvs.

 

4.4.Darbības, kas nav atspoguļotas nolēmumos vai lietas materiālos, apliecina šķīrējtiesas priekšsēdētājs, šķīrējtiesas lietvedis vai attiecīgais šķīrējtiesas sastāvs.

 

4.5.Šķīrējtiesas sastāvs spriedumu var sagatavot vairākos eksemplāros. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

4.6.Spriedumu un citu nolēmumu norakstus apliecina šķīrējtiesas sastāvs vai šķīrējtiesas priekšsēdētājs.

 

4.7.Ja spriedums, lēmums vai dokumenti pusei tiek sūtīti ar elektronisko pastu, šķīrējtiesnešu paraksti uz elektroniskā dokumenta tiek apliecināti un parakstīti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu.

 

4.8.Šķīrējtiesas dokumentu nosūtīšanu uz puses elektroniskā pasta adresi apliecina šķīrējtiesas lietvedis.

 

5.    Šķīrējtiesas procesa izdevumi

 

5.1.Šķīrējtiesas procesa izdevumi sastāv no tiesvedības maksas, šķīrējtiesnešu honorāriem, izdevumiem par ekspertīzi, pierādījumu vākšanas izdevumiem, advokāta honorāra, izdevumiem tulka pakalpojumiem un šķīrējtiesas sekretāra pakalpojumiem attiecīgajā lietā un citiem šķīrējtiesas procesa izdevumiem.

 

 

 

5.2.Pirms prasības celšanas un prasības pieteikuma iesniegšanas šķīrējtiesā prasītājam ir jāsamaksā šādi šķīrējtiesas izdevumi un šķīrējtiesnešu honorāri:

 

Prasības summa

EUR

Tiesvedības maksa

EUR

Šķīrējtiesnešu Honorārs

(katram šķīrējtiesnesim)

Līdz 1 500

EUR 300 + 10% no prasības summas

EUR 300

No 1 500 līdz 10 000

EUR 500 + 5% no prasības summas

EUR 500

No 10 000 līdz 30.000

EUR 1 000 + 5% no prasības summas

EUR 1 000

No 30 000 līdz 150 000

EUR 2 500 + 5 % no prasības summas

EUR 1 500

No 150 000 līdz 800 000

EUR 10 000 + 5% no prasības summas

EUR 3 000

Virs 800 000

EUR 40 000 + 5 % no prasības summas, kas pārsniedz EUR 800 000

EUR 5 000

NEMANTISKAS prasības

EUR 3 000

EUR 1 500

Atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem EUR 500 apmērā.
Atlīdzība par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.
Atlīdzība par dokumentu kopēšanu – 0,50 EUR par 1 lappusi.

 

5.3.Šķīrējtiesas izdevumi un šķīrējtiesnešu honorāri tiek aplikti ar pievienotās vērtības nodokli.

 

5.4.Puse, kura pieprasa protokolēt šķīrējtiesas sēdi, iesniedz šķīrējtiesai rakstveida pieteikumu ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms attiecīgās šķīrējtiesas sēdes. Kopā ar pieteikumu puse samaksā šķīrējtiesas izdevumus par šķīrējtiesas sekretāra pakalpojumiem 500 euro par vienu šķīrējtiesas sēdi.

 

5.5.Šķīrējtiesas izdevumi un šķīrējtiesnešu honorāri tiek iemaksāti biedrības „Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa” norēķinu kontā.

 

5.6.Taisot spriedumu, šķīrējtiesa nosaka šķīrējtiesas procesa izdevumu sadalījumu starp pusēm. Šķīrējtiesa atlīdzina strīdā uzvarējušajai pusei saprātīgus šķīrējtiesas procesa izdevumus, piedzenot tos no pretējās puses.

 

5.7.Izlīgumā puses nosaka šķīrējtiesas procesa izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību. Ja puses par šo jautājumu nav vienojušās, tad šķīrējtiesas procesa izdevumi pusēm nav atlīdzināmi.

 

 

Rīgā 2019. gada 18.janvārī

 

Biedrības

“Rīgas komerciālo strīdu šķīrējtiesa”

Valdes priekšsēdētājs

Aldis Saulietis